osdev.labedz.org

Implementacja wywołań systemowych

Wywołania systemowe są niezbędnym mechanizmem większości systemów operacyjnych. Dzięki nim programy aplikacji mają kontrolowany dostęp do odpowiednich procedur systemowych, wykonywanych na wyższym poziomie uprzywilejowania. Program aplikacji ma dostęp do wywołań systemowych poprzez wykorzystanie biblioteki unistd.

W implementowanym systemie operacyjnym zawarte są trzy podstawowe wywołania systemowe: _exit kończące działanie aplikacji i usuwające proces z pamięci, getpid zwracające numer identyfikatora procesu, oraz sleep umożliwiające uśpienie procesu na określony okres czasu.